Mérhetetlen vagyon hitbuzgósággal párosulva

Esterházy Miklós nádor mesés vagyonáról, mérhetetlen vagyonszerzéséről sokat tudunk, annál kevesebbet meghökkentően mély vallásosságáról. A hatalmas vagyonnal gazdálkodás, annak gyarapítása és a nádori feladatok ellátása mellett a nádornak élete fő célja mély hitének gyakorlása és köreiben a katolikus hitre való térítés volt.

Mindenáron katolikussá válni

A később oly dúsgazdag arisztokrata lényegében szegényen kezdte, igaz, előkelő család (Esterházy Ferenc és Illésházy Zsófia) 10. gyermekeként jött a világra – evangélikusnak keresztelve. Nevelési célból egy előkelő és gazdag rokonhoz, a mélyen vallásos Kubinyi Lászlóhoz került, akinek a társaságában sok katolikus férfi fordult meg, és ott a katolikus légkör erősen hatott a fiatal Esterházyra. Majd Sellyére került az ottani jezsuita gimnáziumba, mely iskola légköre tovább erősítette benne elhatározását, hogy a katolikus hitre térjen át.

18 éves korában bekövetkezett a nagy lépés – a család felhördülésére, sőt egyes rokonok felháborodására. A makacs ifjút apja ezért kitagadta, s kizárta az örökségből. Az igen gazdag nagybátyja, Illésházy felkínálta az immár vagyontalanná vált „áttért” ifjúnak, ha visszatér a lutheránus hitre, trencsényi birtokával jutalmazza meg őt. Ez sem használt!

A hittérítés gépezete beindult

Házassága is szinte azzal indult, hogy nyomban katolikus hitre térítette nejét, Dersffy Orsolyát. Ez könnyen sikerült neki, de nem hagyta abba az intenzív térítést, szinte megszállottsággal folytatta. Sorra térítette meg rokonait, barátait, háza népét, alattvalóit. Ehhez a szédületes tempójú térítési tevékenységéhez sikerült megnyerni egy neves jezsuita hitszónokot, Hajnal Mátyást, akit Grazból magához hívott és évtizedeken keresztül udvaránál tartott – immár ketten folytatva a munkát, „szakmai háttérrel” megerősödve. Dübörgött a gépezet…

Esterházy Miklós testvérein és két nején kívül (a második felesége Nyáry Krisztina volt) közel 30 előkelőséget térítettek meg közösen, de főleg a nádor rámenőssége révén. A legnagyobb kihívás számára Nádasdy Ferenc gróf volt, aki már fiatalon a nádor udvarának köréhez tartozott, így közvetlenül is vitatkozhattak vallási kérdésekről. De Nádasdy Ferenc nem akart kötélnek állni. Nem csak szóban, hanem komoly levélváltásban is vitatkoztak egymással.

Egyik alkalommal a fiatal gróf kételkedésekkel teli válaszát megküldte a rámenős nádornak, és igen csak elámulhatott, amikor ez utóbbi „Értekező levél gróf Nádasdy Ferenchez” címen közel 300 (kisebb) oldalú levélben fejtette ki véleményét, így győzködve a hezitáló grófot a végső döntésre.
Igen meggyőzően érvelt a katolikus hit mellett, ráadásul alapos tanulmányozásra megküldte az ifjú grófnak egy jezsuita dogmatika tanár munkáját.

Ennek már nem lehetett ellenállni (vagy már nem volt türelme az ifjú grófnak oly sokat olvasni…). Azt hiszem, sokan nem is gondolják, hogy talán nem a rámenős hittérítő nádor érvei tudták meggyőzni a grófot, hanem itt is – mint az életben oly sokszor – a szerelem volt a legerősebb érv…Nevezetesen Nádasdy gróf a nádor bájos lányának, Júliának a kezére pályázott és tudta, hogy az apósjelölt csak akkor nem áll a szerelmes fiatalok útjába, ha a vőjelölt beadja a derekát és áttér a katolikus hitre. Ezen érvelés mellett jó, ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy a szerelmes agilis fiatalnak nem nagyon lehetett akkora türelme, hogy az apósjelölt terjedelmes, szinte véget nem érő érveléseibe beleássa magát. Jobban hihető, hogy a bájos grófnő kezének elnyerése csak a hitbuzgó apósjelölt kegyének elnyerése árán lehetett. Hát így történt – mondhatni Isten segedelmével: Nádasdy katolikus lett.

Anyagi áldozatok is a hitért

Elképzelhető, ha a dúsgazdag nádor ennyi időt és energiát fordított a hittérítésre, akkor nagy anyagi áldozatokat is örömmel hozott. A gyönyörű egyetemi (jezsuita) templom megépítése Nagyszombatban fényes tanúbizonysága vallásos lelkületéből fakadó áldozatkészségének és feltartóztathatatlan hitbuzgó tevékenységének. A szinte megszállottsággal gyakorolt hitbuzgóságának egyik feltűnő megnyilvánulása volt az, hogy hosszabb útjaira magával vitette kedvenc házi oltárát – buzgó imádkozásának színterét.

Állhatatosság az utolsó percig

Életének szinte minden percét hihetetlenül nagy elfoglaltsága (nádori feladatok ellátása, hatalmas birtokának fenntartása, gyarapítása) mellett hitének buzgó gyakorlása, rengeteg imádkozás töltötte ki. Ez kísérte élete végéig, végrendelete megírásáig, aminek szinte minden mondatát mély vallásos érzület hatja át. Érdemes ebből pár mondatot kiragadni:

„Először is…: Isten az én utolsó órámat elhozván, gyermekim és atyámfiai, ha köztük lenne halálom, egy szürke köntöst csináltatván olyan formán, mint a páter jezsuiták aminémű dolmányt szoktak viselni, abban öltöztessenek és mennél hamarabb fakoporsóba tegyenek és soká így se tartsanak a föld színén, földet kívánván a föld.” „Másodszor kívánom, hogy nagy haszontalan költséget és pompát az én testem körül ne tegyenek, … hanem gyermekim és az atyafiak, estve bevivén a nagyszombati Páterek szentegyházába testemet, mindjárt akkor tegyenek be síromba az utolsó ítéletre és feltámadásra. A monumentum … ne legyen valami sumptuosum (költséges), hanem osztassék inkább alamizsnában, azaz szegény koldusok és religiosusok (szerzetesek) közében; aminthogy kívánom is, hogy azon temetésemnek napján ezer forintot osszanak ki a szegényeknek és az ottvaló szerzeteseknek”.

A talán kissé unalmasnak tűnő és hosszadalmas írás bizonyára jól rávilágít arra, hogy a dúsgazdag nádor nemcsak vagyonának gyarapításával, nádori teendőivel volt elfoglalva, hanem gazdag lelki életével, buzgó vallásosságával, mély hitével és adakozó lelkületével sokak számára példát mutatott.

„Engedjed szent nevedért azt is, hogy ezen én maradékim, ezen nekik hagyandó javaimból mindenekelőtt a te szent nevednek dicséretire élhessenek és anyaszentegyházadnak épületire… kérvén még az én Megváltó Istenemet, hogy engedje jól végeznem kevés hátra maradott életemet is és könyörülvén rajtam, adja meg ez után a nyomorult élet után az örökkévaló életet is. Amen.”

Ilyen gondolatok bizonyára minden katolikus őszinte tiszteletét válthatták ki. De talán másokét is….

Kölcsei Tamás

tabs-top
More in Kultúra
SÁTORALJAÚJHELY, a Zemplén fővárosa

Munkatársunk fényképezővel a kezében annak járt a nyomában, miként lehet romokban egy régész karrierje, milyen kiemelt világörökségi helyszínek várnak itt,...

Close